top of page
Boats in the Water

הסברים על המלצות ועדת ההיגוי בנושאי מדעי הים ומים

אהרון קפלן- הסברים ושו"ת  המלצות ועדת ההיגוי בנושא מדעי הים והמים

אהרון קפלן- הסברים ושו"ת המלצות ועדת ההיגוי בנושא מדעי הים והמים

Play Video
bottom of page